De Goedkoopste Uitvaartverzekering

Nationale Nederlanden Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben andere wensen voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal begrafenisverzekeringsmaatschappijen een optie om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering samen te stellen, opdat de verzekering altijd op maat is voor de eigen wensen.

Nationale Nederlanden Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende eigenschap is demaandprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met nameberekend worden aan de hand van de leeftijdvan de aanvrager, maar ook op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstekostprijs is daarom niet perse de beste optie voor jouw situatie. Kijk dan ook nietalleen naar de voordeligstebegrafenisverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij doorslaggevend vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk dekostprijs van verschillendebegrafenisverzekeraars alleenwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze optiesmee bij het uitzoeken van uitvaartverzekeringen.Allebegrafenisverzekeringsmaatschappijenhebben op de website een beknopt overzicht van hunpolisvoorwaarden. Daarmee kun je op éénoogopslag zien wat erverwacht kan worden van de geleverde diensten peruitvaartverzekeraar.

2. Indexatie

Dooronder meer waardevermindering van ons geld is € 8000,- op het ogenblik meer waard dan overenkele jaren, wanneer deverzekerde komt te overlijden. Met indexatiewordt bijvoorbeeld voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een begrafenisverzekeringen op het momentvan afsluiten representeert tevens na vele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je als20-jarige een begrafenisverzekering af,dan weet je misschien nog nietexact wat voor type uitvaart je zouwillen over vele tientallen jaren. Tevens kunnen jewensen in de loop der tijd veranderen. Om zeker te zijn dat de begrafenisverzekering altijd aansluit bij je behoeften, is het goed om teletten op de mogelijkheid tot aanpassingen die debegrafenisverzekering aanbiedt.

​Welk type begrafenisverzekering moet ik kiezen?

Grofweg zijn er 4 soorten uitvaartverzekeringen: de kapitaalverzekering, de naturaverzekering, de natura sommenverzekering en de combinatieverzekering.

 • Bij een kapitaalverzekering verzeker je een specifiek bedrag dat nabestaanden vrij kunnen besteden.
 • Bij een naturaverzekering worden specifieke diensten en objecten verzekerd ter waarde van een bepaald bedrag.
 • Bij een natura sommenverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag, maar mag dit aleen worden uitgegeven aan de uitvaartverzekering.
 • Bij een combinatieverzekering worden zowel diensten als een vooraf bepaald geldbedrag verzekerd.

{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn enkele uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse deslimste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het slimste bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeraar zijn, tevens is demaandprijs belangrijk.wellicht krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de mogelijkheid hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erallerhande punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop enkeleverzekeraars opuiteenlopende punten metelkaar vergeleken worden. Deaanbieders waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in een overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntgemakkelijk een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeus te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van dit land, methoogste persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt 1 soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het klantbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel uitgekeerdwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis steeds past bij uw gevalen wensen.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • snel eneenvoudig te regelen
 • standaardmedische acceptatie
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Alle wensen wordenuitgevoerd zodat de uitvaart totaal verzorgdwordt. Tevens is het natuurlijkmogelijk een uitvaartverzekering in geld af tesluiten, zodat de nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart eventueel geregeldwordt. Daarnaast zijn er nog andere uitvaartmogelijkhedeneen optie als Multiculturele uitvaart,geldverzekering en depositofonds.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • Bij Monutakunt u als één van de weinigeuitvaartverzekeringsmaatschappijen van te voren uw wensen vastlaten leggen. Uw nabestaanden kunnen u dan zorgeloos begraven of cremeren

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vangebruikelijkBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het iszeker een optie om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie wijze mogelijk om de combinatie van depremie en de geboden dekkinglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijeoptie uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds gratis aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld vergoed krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientsamengevoegd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven