beste zorgverzekering kiezen 1

Promovendum Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel volledig bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de premie is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voormeteen noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder jaarverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Let wel goed op dat de extra premie die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete betaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten contracten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusaltijd bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een gehelebetaling krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jezeker tevensmeteen in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Hoe meestal betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar één keer perkalenderjaar. Dit kan in een grotebetaling zijn, maar ook in meer dan één kleine.Het hangt volledig af van wat voor kosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het 12maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms iets later

Je betaalt nooit stantepede in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In sommige situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een twaalf maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je kosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeringsmaatschappijen kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je jouw eigen risico op gaatmaken, kan dit handig zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het facultatief eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het verplicht eigenrisico. Dus alleen voor kosten die onder de basisverzekering vallen.Ook bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenaardig bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje wellicht al dat je het nieuwejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

een ieder in dit land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt toch ook , meestal, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder andere als je volwassen wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een exceptie. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is dediscrepantie? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg gelijk door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden in de meeste gevallen betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3soorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Deuitgaven worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder niet verwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan je gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven gedekt. Kijk eerst welgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder meer van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakinteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op premie éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top