rechtsbijstandverzekering vergelijken

Rechtsbijstandverzekering Aanvragen

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeldals je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeval inhet verkeer. Een rechtsbijstandverzekeringbetaalt de kosten van deze rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringafsluiten dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnspecifieke pakketten gericht opverkeersaansprakelijkheid.Met onze vergelijker kunt ueasy kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meestgoedkope verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij deze website is heelgemakkelijk. Je hoeft maar een paar gegevens in te vullen en je ziet subiet welke rechtsbijstandverzekeringhet voordeligste bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de polisvoorwaarden vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten ofjuristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat betaald.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen twee typen rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De1ste vorm biedt alleen recht op juridische assistentieals u een juridisch conflict heeft in verband met uwMeedoen aan het verkeer. Als u niet alleen beschermingheeft bij geschillen om ennabij uw auto (of motor), maar tevens als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt ook wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitverschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online)aankopen die u als consument gedaan heeft.Tevens problemen met uw gas- en stroom-, smartphone-of internet-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventueleletselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding meestal in de polisvoorwaarden isuitgesloten.

Inkomen

Problemen om en nabij uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden vergoedt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ZZP-er moetu normaal gesproken een aparte verzekeringvinden.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor allopende conflicten.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle betaling in het geval vangeschillen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het af en toe wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in depolisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen geschillen verwachten en uw maandelijksemaandpremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven