rechtsbijstandverzekering vergelijken

Rechtsbijstandverzekering Afsluiten En Direct Gebruiken

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeproblemen. Iedereen kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Het is in de praktijk niet te allen tijdeeenvoudig om uw recht te halen. Mocht u toch ook in de rechtszaal belanden dan kunt u vaak niet zonder een advocaat. Een advocaat kost al snel meer dan €200 per uur. Voor ongeveer hetzelfde bedrag per 12maanden heeft u een rechtsbijstandverzekering.

De onkosten van een rechtsbijstandverzekering hangen met name af van dedekking die u wenst. De meeste rechtsbijstandpolissen zijnnamelijk modulair opgebouwd: hoe meer u wilt verzekeren, hoe hoger de premie.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond tevens na te gaan welkeverzekeraar de beterebeoordelingen heeft gekregen.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere voorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ernaast krijgt de advocaat eenvergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietlinearecta nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt dekking bij (online)kopen die u als consument gedaan heeft.Ook problemen met uw gas- en licht-, telefoon-of breedband-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventueleletselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding in de regel in de voorwaarden van de polis isuitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen ronduw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor ondertussenlopende problemen.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtbetaald door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt vergoed tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan maandelijks behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll naar boven