wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Arbeid

Een juridisch conflict kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltuiteraard niet te veel kostenbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: Je bent verzekerd voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Onder meerals je niet blij bent met de aanschaf van eenauto en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Wonen: denk aan een probleem met de verhuurder van jehuis of om en nabij de aankoop vaneen huis. In de regel valt eenprobleem met de buren ook onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een geschil rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je tevens gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: Fiscaal recht en vermogen: onder andereproblemen over de aan- of verkoop van aandelen,obligaties en opties. Tevens problemen waar debelastingrechter bij betrokken is, zijn verzekerd. Deze beschermingbieden we nieteenvoudigeaan. Wil je jouw hiervoor wel verzekeren? Neem dan contact met ons op, webegeleiden je graag.

De voor- en nadelen van een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringheeft ten opzichte van andere juridische adviseurs meerderevoor- en nadelen. Ga voor uzelf goed na welke van onderstaande punten voor uwpersoonlijke situatie vanbelang zijnvoordat u besluit om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Rechtsbijstandsverzekering vergelijken en eigen risico

Net als bij veel andere verzekeringen betaalt men ook de bij rechtsbijstandsverzekeringeen eigen risico. Bij het rechtsbijstandsverzekering vergelijken is het dusraadzaam rekening te houden met het eigen risicobedrag. Alle schade boven het eigen risicobedrag wordtvergoed door de rechtsbijstandsverzekering. De schadewordt vergoed tot een maximaal bedrag, het zogenoemde‘maximum verzekerd bedrag’. Hoe hoog het maximum verzekerd bedrag is, isafhankelijk van de dekking. Vergelijk rechtsbijstandsverzekering voor eenoverzicht van deze bedragen. Dat kan elke maand behoorlijkwat schelen op de kostprijs.

Scroll naar boven