rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Rechtsbijstandverzekering Bedrijf

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij hier kun jesimpel je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Tevens kun jekiezen in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je terstond wat voor jou deslimste deals zijn die jeacuut kunt aan gaan. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meer dan éénmodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht bij ondermeer de volgende conflicten:

 • Verhalen van schade
 • Contracten. Problemen n.a.v. contracten overconsumentenzaken. conflicten over hetaankopen of huren van een artikel, of over een aan ugeleverde dienst.
 • Overheid. Persoonlijke problemenmet de overheid. Geen belastingzaken.
 • Personen- en familierecht. Problemen metnalatenschappen en adoptie.
 • Strafzaken. Als u beschuldigd wordt van eenstrafbaar feit. Behalve als er sprake is van opzet.

  Fiscale en vermogensconflicten

  Deze module betaalt geschillen met debelastingdienst. De bescherming geldt pas vanaf het moment dat dezaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Tevensgeschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties eneigenschappen in ditland vallen onder deze module.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief simpel op te lossenproblemen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een woning. Ook problemen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven