das rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Betekenis

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfhebt. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischgeschil betrokken raakt. Veel mensenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kanin enkele stappenen simpel in de papieren lopen. Het is daaromverstandig om u te verzekeren tegen dekosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop deze website.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je jouw van juridisch advies bij eenconflict. Meestal kun je tevens advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig uitbetaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezekosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ernaast krijgt de advocaat eenvergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietogenblikkelijk nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Denkt uonder andere aan het verhalen van gebreken aanuw auto na een aanrijding, het verhalen van letselgebreken door eenaanrijding. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Inkomen

Problemen circa uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden vergoedt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ZZP-er moetu normaal gesproken een aparte verzekeringafsluiten.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor allopende problemen.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle vergoeding in het geval vanproblemen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het soms wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is gebonden aan van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen geschillen verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven