das rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Interpolis

Mocht u onverwachtsrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenprobleem. Normaal gesproken kun je tevens advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakin de regel uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig uitbetaald. Dezekosten vallen onder externe kosten.

Rechtsbijstandverzekering

Ongeveer de helft van de Nederlandsebevolking heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u juridische hulp krijgen om uw recht te halen in een geschil.

Een probleem kan op verschillendefronten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een probleem na eenongeluk, een conflict bij de overname van een woning,een geschil op relationeel gebied, enzovoorts. Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u opjaarbasis een premie die ongeveer gelijk is aan het uurloon van een goede advocaat.Het kan dus geen kwaad om het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering te overwegen! Op die manier bespaart uhoge kosten als het tot een geschil zou komen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief gemakkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook problemen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven