rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd

Rechtsbijstandverzekering Premie

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het vinden vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering Premie: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering word jegeholpen door advocaten die in dienst zijn vanje rechtsbijstandverzekeraar. Het is niet gek dat je pas denkt aan hetafsluiten van een rechtsbijstandverzekeringals je daadwerkelijk hulp en advies nodig hebt. Toch ook kun je je verzekering niet altijdmeteen gebruiken. De verzekering geldt namelijk niet voor gevallendie je ziet aankomen. Soms krijg je wel korting op rechtsbijstand als jeonverwijld hulp of advies nodig hebt.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringligt niet voor de hand om af te sluiten, maar kan opeens nodig zijn! Het is danook geen overtollige luxe om een goede rechtsbijstandverzekering af tesluiten. Kijk naar de eigenschappen van de verzekering vandie op onze website worden vergeleken.

Deskundige juridisch advies zorgeloos over de kosten

Een juridisch probleem kan in hetdagelijks leven in verscheidene situatiesontstaan. Met een rechtsbijstandverzekeringkunt u terugvallen op deskundige juridische hulp, zonder dat u zich zorgenhoeft te maken over de kosten.

FBTO heeft als 1steverzekeraar een rechtsbijstandverzekeringwaarbij u zelf kunt bepalen welke bescherming u wilt. En daarombetaalt u alleen voor de bescherming die u nodig heeft.

U kunt kiezen uit de volgende modules: Consument &Wonen, Verkeer, Inkomen en Medisch.

De pluspunten van de FBTO rechtsbijstandverzekering zijn:

 • modules zijn los van elkaar af te sluiten
 • het hele gezin is meeverzekerd
 • geen minimaal claimbedrag
 • pienter kiezen is geldgeld overhouden.

  Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

  De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf makkelijk op te lossengeschillen.

  Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

  Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook geschillen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

  De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

  Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven