das rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Scheiden

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit diverse dekkingen:

Consument: Je bent verzekerd voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeldals je niet blij bent met de koop van eenauto en je er met de dealer nietuitkomt.

Inkomen: Je verzekert je voorconflicten over je werk, bijvoorbeeldbij ontslag. Denk tevens aan problemen rond jeuitkering.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorproblemen over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een probleem rond hethuren of aanschaffen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor geschillen die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde voorwaardenvan de polis voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten ofjuristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat betaald.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen 2 typen rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. Deeerste vorm biedt alleen recht op juridische bijstandals u een juridisch conflict heeft in verband met uwMeedoen aan het verkeer. Als u niet alleen beschermingheeft bij problemen rondom uw auto (of motor), maar tevens als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt tevens wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een bescherming die is opgebouwd uitverschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulpbij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Inkomen

Problemen om en nabij uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden betaalt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ZZP-er moetu meestal een aparte verzekeringaan gaan.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het vinden van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor allopende problemen.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle vergoeding in het geval vanproblemen, maar levert eigenlijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat moeilijk om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Het kan verkerendat juridisch advies niet onder uw eigen risico valt en altijd gratis is.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijkseprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven