goede rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Zzp

Of u nou een particulier bent bent of een bedrijfheeft. Het kan te allen tijde voorkomen dat u in een juridischconflict betrokken raakt. Veel klantenhebben geen ervaring met het verloop van het juridische proces en daarom isprofessionele ondersteuning noodzakelijk. Dit kangemakkelijk in de papieren lopen. Het is daaromverstandig om u te verzekeren tegen deonkosten van rechtshulp. Hier komt een rechtsbijstandverzekering om de hoek kijken, hoe dit werkt leest uop hier.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij onze website kun jein enkele stappenen simpel je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Ook kun jekiezen in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je stantepede wat voor jou devoordeligste deals zijn die jelinearecta kunt afsluiten. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere polisvoorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat uitbetaald.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ook krijgt de advocaat eenvergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietmeteen nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitverschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online)kopen die u als consument gedaan heeft.Ook problemen met uw energie-, smartphone-of alles-in-1-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buurman en eventueleletselschadekwesties vallen tevens binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding normaalgesproken in de polisvoorwaarden isuitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen ongeveeruw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het vinden van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen bescherming biedt voor alvastlopende problemen.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiële betaling in het geval vanconflicten, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het soms wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeraar. Meerinformatie over uw eigen risico en het gebruik daarvan vindt u in devoorwaarden van de polis van een rechtsbijstandverzekering.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksekostprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll naar boven