rechtsbijstandverzekering betekenis

Rechtsbijstandverzekering

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering: Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor juridische bijstand.Tevens wel rechtshulp genoemd. Bijvoorbeeld bijproblemen op het werk. Denk daarbij aan hulp bij het oplossen van problemen bijontslag. Daarnaast biedt de verzekering rechtshulp bij o.a.problemen in het verkeer of uitkeringsinstantie.Het kan zo zijn dat er voor je zaak een advocaat ofeen andere specialist nodig is die niet in dienst is van derechtsbijstandverzekeraar. Je kunt dan zelf een advocaat of specialist kiezen.Voor deze externe kosten ben je verzekerd.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder zekere polisvoorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch probleem. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door juristen die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat vergoed.

Dekking rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen twee soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De1ste vorm biedt alleen recht op juridische assistentieals u een juridisch conflict heeft in verband met uwDeelname aan het verkeer. Als u niet alleen dekkingheeft bij problemen ongeveer uw auto (of motor), maar ook als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt tevens wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de dekking van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Consument & wonen

Deze module biedt bescherming bij (online)aankopen die u als consument gedaan heeft.Ook problemen met uw gas- en licht-, telecom-of alles-in-1-leverancier zijn gedekt. En geschillen heeftover (de aankoop van) uw woning, problemen met uw buren en eventueleletselschadekwesties vallen ook binnen de dekking. Houd er welrekening mee dat een echtscheiding in de regel in de polisvoorwaarden isuitgesloten.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen rondomuw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeraars hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit betekent dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor reedslopende geschillen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief makkelijk op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw inkomen. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verkopervan een huis. Ook conflicten die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven