Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Sns Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Immers wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij sns aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde schade al efficiënt op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het goedkopere bijuw wensen passen. Je kan bijvoorbeeld naar de volgendeeigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jegebreken melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Efficiënt overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor sns aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven