inboedelverzekering vergelijken

Studenten Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse eigendommen in je woning tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk eens aan het wegnemen van je computer, of een meubelstuk met waterschade. Wees je ervan bewust dat bijna iedere verzekeraar zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurwoning of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen in en om de woning. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder anderehuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel engemakkelijk via onze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eeninteressanteoptie. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Ook op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering vergoed. Bekijk op onzedekkingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook dekt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Tevens bestaan er verscheidenegrote inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofgebreken aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee soortenbescherming van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie tevens onze hintsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, onder meer doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenvergoedt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) dektgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door onder andereaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers voorgeschrevendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • schade door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De gebreken wordt alleen vergoedals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: normaal gesproken vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringvergoedt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je meubels, maartevens kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven