Begrafenisverzekering

Uitvaartverzekering Dela

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze begrafenisverzekeraars bieden verschillende uitvaartverzekeringen aan. Er zijn diverse typen paketten waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het een optie om een pakket met diensten te combineren, dit noemen we een naturaverzekering. Bovenal kan er een combinatieverzekering worden gekozen, waarbij zowel diensten als een geldbedrag gedekt wordt. Ook is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering Dela

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen naast elkaar teleggen, kun je onpartijdigbepalen welke uitvaartverzekeringen hetbeste bij jouw situatie past.Om diversebegrafenisverzekeringsmaatschappijengoed naast elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke factoren je moet letten.

Vergelijk dekosten van diverseuitvaartverzekeraars alleenals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerdereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken die niet bij iedereverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer een rechtsbijstandsdekking en eenongevallenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering tijdens de plechtigheid,de rouwdruk en het hoogste aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Hoewel de meeste uitvaartverzekeraars debegrafenisverzekeringen te allen tijdeindexeren, is het niet onverstandig dit nog te bekijken peruitvaartverzekeringen. Bij een aantal begrafenisverzekeringsmaatschappijenkun je zelf uitkiezen of debegrafenisverzekeringen geïndexeerd mag worden.Houd er rekening mee dat indexering ookbetekent dat de maandpremie perperiode duurder wordt. Dezeverhoging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Bij eenaantalbegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een uitvaartverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de polisvoorwaarden ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot aanpassingen.In enkele gevallen kan debescherming in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van demaandpremie, onderandere als het hoogste aantal gasten opde uitvaart verhoogd moet worden.Diverse typen uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is op hetmoment een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.verschillende begrafenisverzekeringen hebbendiverse voordelen. Houd rekening met de diversetypen begrafenisverzekeringen op welk momentje begrafenisverzekeringen vergelijkt. Soms zijndiverse typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veelbegrafenisverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij voordeliger diensten kunnen afnemen. Zo kan hetgebeuren dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een optie maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen dergelijkekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzewebsite. In de regel wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, daardooris het van belang dat men een geïnformeerde, maar ook een interessantekeuzemogelijkheid maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij allerleibegrippen uit nopens uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerhandepolissen zijn er diversetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de maandprijs bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het consument minimumbedrag en aan de hand van de mogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntefficiënten simpel een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuzemogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Yarden biedt één soort polis,namelijk de “Mijn Laatste Wensen”-uitvaartzekering. Dit betreft een flexibelepolis, dat wil zeggen dat de verzekeringsnemer zelf de hoogte van het consumentbedrag bepaalt. Maar ook hoe dit bedrag eventueel uitbetaaldwordt, in natura, kapitaal of een combinatie van beide. Bovendien kunt u dittussentijds aanpassen zodat uw polis steeds past bij uw gevalen wensen.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrafinanciële middelen opwelk moment Yarden de uitvaart verzorgd
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuzevrijheidom verzekering zelf samen te stellen

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,ook wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vanalledaagsBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laagmogelijk te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Wat dat betreftlijkt de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis op een degelijkewijze in elkaar te zitten, waarbij het online element ervoor zorgt datde premie niet te hoog oploopt. Deverzekeraar wil er op die manier voor zorgendat meer mensen tijdig een uitvaartverzekeringaan gaan, zodat de kosten voor de uitvaart netjesbetaalt zijn.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeus uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Tussentijds voor niks aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld uitgekeerd krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud daardoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgekoppeld te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven