Beste Begrafenisverzekering

Uitvaartverzekering Kind

Veel mensen hebben specifieke wensen voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel begrafenisverzekeraars een optie om tot een zeker niveau zelf de verzekering in te vullen, opdat de verzekering altijd op maat is voor de persoonlijke wensen.

Uitvaartverzekering Kind

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is demaandpremie van debegrafenisverzekeringen. Deze kan met nameberekend worden rekening houdend met de leeftijdvan de klant, maar ook op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagsteprijs is om die reden niet perse de slimste mogelijkheid voor jouw situatie. Kijk dan ook nietpuur naar de goedkoopstebegrafenisverzekeringen, maar houd ookrekening met alle opties die jij cruciaal vindt bij eenuitvaart.

Vergelijk depremie van verschillendebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelgelijk is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan teallen tijde de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken die niet bij elkeverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer de rechtsbijstandsbescherming en eenschadelenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering lopende de plechtigheid,de rouwdruk en het uiterste aantal gasten op deuitvaart.

2. Indexatie

Een ergbelangrijke optie bij het vergelijken vanbegrafenisverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie betekent dat deuitvaartverzekeringen waardevast is. Omdat eenbegrafenisverzekering in veelgevallen tientallen jaren voor het overlijdenal wordt aangegaan, is dit van groot belang.

3. Aanpasbaarheid

Bij veelbegrafenisverzekeringsmaatschappijenis het maken van aanpassingen lastiger dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere uitvaartverzekeringen,kijk dan de voorwaarden ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot bijstellen.In veel gevallen kan debescherming in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van deprijs, onderandere als het uiterste aantal gasten opde begrafenis uitgebreid moet worden.Verschillende soorten uitvaartverzekeringen vergelijken

​Een groot deel vande uitvaartverzekeringen is tegenwoordig een kapitaalverzekering of een combinatieverzekering.diverse begrafenisverzekeringen hebbenverschillende voordelen. Houd rekening met de diversetypen uitvaartverzekeringen wanneerje begrafenisverzekeringen vergelijkt. Soms zijndiverse typen verzekeringen niet goed vergelijkbaar.

Veeluitvaartverzekeraars hebben deals met bedrijven, zodatzij voordeliger diensten kunnen afnemen. Zo kan hetvoorkomen dat een naturaverzekering ter waarde van € 6.000,00 meerdiensten een mogelijkheid maakt dan een kapitaalverzekeringter waarde van € 7000, omdat je als particulier geen dergelijkekortingsdeals hebt die de begrafenisverzekeraar welheeft.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeringsmaatschappijenactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweconsument verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een aanbieder die perse degoedkopere is. De vraag is enkel welkeaanbieder het slimste bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen zekere verzekeraar zijn, tevens is dekosten van belang.misschien krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erverschillende punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeraars opuiteenlopende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens mogelijk dekosten bij de bovengenoemdeverzekeringsmaatschappijen in 1 overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudigen simpel een geïnformeerde optiemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van Nederland, metuiterste persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijk3 keuzes.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetverzekerde bedrag. Je ontvangt 10% extrafinanciële mogelijkheden wanneer Yarden uw uitvaart verzorgt. Ernaast bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Bovendienis er een combinatie van beide zakenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar voor niks meeverzekeren.

De pre’s van Yarden zijn onder meer:

 • 10 procent extrabudget wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuzevrijheidm.b.t. uitvaartverzorger

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor gedurende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarkosteloos meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens wanneer de kosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vangewoonBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het iszeker eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie manier mogelijk om de combinatie van depremie en de geboden dekkinglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuze te maken.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers begeleiden u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Flexibelepremie betalingstermijn
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonderkosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan als u wilt dat uw nabestaandengeld uitgekeerd krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erprecies uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgebundeld te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll naar boven