Voordelige Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering Monuta

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze uitvaartverzekeraars bieden verschillende verzekeringen aan. Er zijn verschillende soorten overlijdensverzekering waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een geldbedrag te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het een optie om een dienstenpakket te combineren, dit noemen we een naturaverzekering. Ook kan er een combinatieverzekering worden afgesloten, waarbij zowel diensten als een geldbedrag vergoedt wordt. Tenslotte is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering Monuta

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Een voor de handliggende optie is dekostprijs van deuitvaartverzekeringen. Deze kan met namebepaald worden rekening houdend met de leeftijdvan de klant, maar tevens op basis van de dekking.De begrafenisverzekering met de laagstekostprijs is om die reden niet perse de slimste optie voor joupersoonlijk. Kijk dan ook nietuitsluitend naar de voordeligsteuitvaartverzekeringen, maar houd tevensrekening met alle eigenschappen die jij vanbelang vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk depremie van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met andereuitvaartverzekeringen, neem dan altijd de volgende drie factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze optiesin gedachten bij het uitzoeken van begrafenisverzekeringen.Alleuitvaartverzekeringsmaatschappijenhebben op de website een beknopt overzicht van hunpolisvoorwaarden. Daarmee kun je op eenogenblik kijken wat erontvangen kan worden van de geleverde diensten perbegrafenisverzekeraar.

2. Indexatie

Dooronder meer inflatie is achtduizend euro op het moment vanschrijven meer waard dan overenkele jaren, op welk moment deconsument overlijdt. Met indexatiewordt bijvoorbeeld voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een uitvaartverzekeringen op het momentvan aangaan representeert ook na vele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een uitvaartverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog nietexact wat voor type begrafenis je zouwillen over vele tientallen jaren. Ook kunnen jewensen in de loop der tijd anders zijn. Om zeker te zijn dat de uitvaartverzekering altijd aansluit bij je wensen, is het goed om teletten op de opties tot aanpassingen die deuitvaartverzekering biedt.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Vandaag de dag worden bijna alleuitvaartverzekeringen via het internetafgesloten. Een begrafenisverzekering vergelijken ishierdoor eenvoudiger enoverzichtelijk geworden. Alle informatiekan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenuitvaartverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeraar wilt u graag als nieuweklant verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse deslimste is. De vraag is enkel welkeaanbieder het goedkopere bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeraar zijn, tevens is dekosten belangrijk.soms krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erdiverse punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meer dan eenverzekeringsmaatschappijen opverschillende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeraars waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens mogelijk depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in één overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntefficiënten simpel een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het iseen mogelijkheid alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van ons land, methoogste persoonlijke interessevoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar tevens in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Tevens is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijk3 keuzes.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de kosten van deuitvaart tot de hoogte van hetklant bedrag. Je ontvangt 10% extrafinanciële middelen opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Daarnaast bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide eigenschappenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar kosteloos meeverzekeren.

De voordelen van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrafinanciële mogelijkheden wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • gebruikelijkegeneeskundige acceptatie
 • mogelijkheid tot premievrij maken

Monuta

Alle wensen wordenuitgevoerd zodat de uitvaart compleet verzorgdwordt. Tevens is het vanzelfsprekendeen optie een uitvaartverzekering in geld af tesluiten, zodat de nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart eventueel geregeldwordt. Ernaast zijn er nog andere uitvaartmogelijkhedeneen optie als Multiculturele uitvaart,geldverzekering en depositofonds.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • Een begrafenisondernemer voor begeleiding vooren na een overlijden
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarzonder kosten meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vanordinairBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel eenoptie zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het isuiteraard eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeringsmaatschappijen. Het is opdie manier een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden dekkingtijdens de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeus te maken.

Nuvema

Nuvema is eenuitvaartverzekeraar die actief is binnen heel Holland. Het doel is een op maat gemaakte uitvaartverzekering voor iedereen te realiseren. Voor ruim 300.000 klanten zorgt Nuvema voor een naturauitvaarverzekering, waarbij uw uitvaartwensen centraal staan en er eenverstandige financiële afwikkeling is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelklanten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge onkosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Doordat erverschillende soorten uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële vergoedingvoor de organisatie van uw uitvaart. Het is bij dit type uitvaartverzekeringmogelijk om de hoogte van dit bedrag tussentijds aan te passen. gewoonlijkligt deze vergoeding rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde kosten voor een uitvaart.}}

Scroll naar boven