Uitvaartverzekering Aanvragen

Uitvaartverzekering Unive

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze uitvaartverzekeringsmaatschappijen bieden verschillende paketten aan. Er zijn verschillende typen uitvaartverzekeringen waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een geldbedrag te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het mogelijk om een pakket met diensten te combineren, dit noemen we een naturaverzekering. Bovenal kan er een combinatieverzekering worden afgesloten, waarbij zowel diensten als een geldbedrag gedekt wordt. Ook is het mogelijk een overlijdensverzekering af te sluiten.

Uitvaartverzekering Unive

Kies een begrafenisverzekering die bij je past

Met onze vergelijkerkun je slim zoeken naar debeste begrafenisverzekeringop basis van de prijs en de kwaliteit. Vanzelfsprekendga je ook slim de kosten vanuitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken. Zo kunje simpelweg gaan voor de voordeligsteuitvaartverzekeringen.Vanzelfsprekend hangt dit wel af van hoe oud je bent, je behoeftenen bijvoorbeeld hetaantal mee te verzekeren kinderen in jeuitvaartverzekeringen.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering neemt u niet zomaar. Als in een gezin een van de ouders overlijdt, heeft dat enorme gevolgen.Uiteraard is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt tevens een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u verzekeren dat er dan geldvrijkomt voor de klanten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw financiële situatiebepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op dezewebsite. Meestal wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, daardooris het cruciaal dat men een geïnformeerde, maar met name een interessanteoptie maakt. Wij willen u zo goed een mogelijkheid van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij uiteenlopendebegrippen uit inzake uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerleipolissen zijn er verschillendetermen die wij nader toelichten en interessante blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maartevens op de te betalen premie. 2 Factoren diegrotendeels de premie bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het verzekeringnemer minimumbedrag en aan de hand van de keuzemogelijkheidof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde keusmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze aanbieders, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het mogelijk via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarkeuze te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

Verzekeraarsuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna één miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, metmaximale persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er gedurendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Bovendien is ereen flexibele uitkering, er zijn namelijk3 opties.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten betalen, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de onkosten van debegrafenis of crematie tot de hoogte van hetconsument bedrag. Je ontvangt 10% extrafinanciële middelen opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Daarnaast bestaat deoptie om yarden geld te laten uitkeren. Bovendienis er een combinatie van beide optiesmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar gratis meeverzekeren.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • Voordelige premie
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Keuze kostenbetalingstermijnen

Monuta

Alle wensen wordenuitgevoerd zodat de uitvaart totaal verzorgdwordt. Tevens is het zekereen optie een uitvaartverzekering in geld af tesluiten, zodat de nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart eventueel geregeldwordt. Ook zijn er nog andere uitvaartmogelijkhedeneen mogelijkheid als Multiculturele uitvaart,geldverzekering en depositofonds.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene naar hetmortuarium naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pluspunten van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vangangbaarBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeraar doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het iszeker mogelijk om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden bescherminggedurende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenmogelijkheid te maken.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers assisteren u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Kinderen tot 18jaar voor niksmeeverzekerd

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële uitbetaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Alternatief voor eencombinatieverzekering 

Een alternatief voordeze combinatieverzekering is een natura sommenverzekering. Dit is een speciaalsoort kapitaalverzekering, waarbij eveneens een financiële uitbetalingwordt uitgekeerd aan nabestaanden. In tegenstelling tot de vergoedingdie zij krijgen bij een kapitaalverzekering mag de uitbetalingvan een natura sommenverzekering enkel gebruikt worden voor de organisatie vande uitvaart van een overledene.

Laat je nabestaanden onbekommerd achter

Uitvaartverzekeringenvergelijken staat bij veel mensen niet bovenaan deprioriteitenlijst terwijl het tenslotte heelinteressant is om te doen. Door een uitvaartverzekeringaf te sluiten en je laatste wensen vast te leggen zorgje voor een zo zonder zorgenmogelijk rouwproces van je nabestaanden.Hierbij gaat het niet alleen om de keusof je begraven of gecremeerd wilt worden. Tevens de onkostenvoor de uitvaartkist, rouwkaarten, eventuele bloemstukken, eenuitvaartbegeleider, overledenevervoer en een grafsteen zijn hiermee gedekt.Omdat het uitvaartverzekeringen vergelijken geensimpeleopgave is, geven we je hier alvast antwoorden op in de regel gestelde vragen.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Uitvaartverzekering online regelen

Zo kun je tegenwoordigook online je uitvaartverzekering regelen. Deverzekeringsmaatschappijen van de onlineuitvaartverzekeringsvormen geven aan de onkosten hierdoor zo laagmogelijk te kunnen houden. Om die redenkom je tijdens het online uitvaartverzekeringen vergelijkentermen tegen als ‘budget uitvaartverzekering’ en ‘de scherpsteuitvaartpremies’. Ook hiervoor geldt: kies wat hetvoordeligste bij je past. Maak een afspraakmet een uitvaartverzekeraar als je een persoonlijk contact wilt. Kies voor eenonline uitvaartverzekering op welk moment je je verzekeringsnel maar effectief wiltaan gaan.}}}

Scroll naar boven