Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Unive Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd alvorens je begint met unive aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er 1 gaat aan gaan.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij unive aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwvrouw ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietextra gedekt zijn en tevens nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenovertollige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitwaarschijnlijkimmers watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen klein hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een AVP dekt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • {schade aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • gebreken veroorzaakt door seksueel gedrag

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Een ieder doet wel eens iets onbezonnenof kan een ongeval veroorzaken. Als anderen hierdoor gebrekenlijden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isevenwelvoorgeschreven als je in dit land auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende gebreken .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en subiet afsluiten met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-aansprakelijk zijnvoor je hond, huis, gezinen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet subiet veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die met name te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Ook is het ook goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Ook assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per twaalf maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetslimste bij je situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zoeenvoudig geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de goedkopere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel consumenten in onsland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het doorslaggevend is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is vanbetekenis om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor unive aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven