beste zorgverzekering voor studenten

Vergelijk Zorgverzekering

Een ieder in Holland moet verplicht een zorgverzekering vinden. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in enkele minuten de goedkopere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij deze website kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor jongeren geldt vaak dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn meestal gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Niet alle zorgverzekeraars bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je jouw zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor jongeren zijn (mits deze zeker aansluiten op je wensen).

Goedkoopste zorgverzekering? Hier moet je op letten

Het belangrijkste aan je zorgverzekering is niet de maandprijs,maar dat je zorgverzekering bij jewensen past. Welbeschouwd moet je wel goed naar depremie van je zorgverzekeringkijken. Om debeste zorgverzekering te vinden diewel voldoende bescherming biedt voor je wensen, kun je daaromhet slimste je zorgverzekering vergelijken.

In gaat de premie vanje zorgverzekering waarschijnlijkflink omhoog. Op zoek naar debeste zorgverzekering? 3tips om de meest goedkope zorgverzekeringte vinden:

 • Kijk ieder jaar goed naar je zorgwensen en zorg dat je zorgverzekering daarbij past. Goedvergelijken kun je zomaar een tientje elke maand schelen!
 • Kijk goed naar devergoeding die je krijgt. Zorg er voor dat jetochook niet meerkosten betaalt dan jeuitbetaald krijgt uit de zorgverzekering.
 • Kijk naar je eigen risico. Is eenvrijwillig eigen risico iets voor jou?​

Tip: een collectieve verzekering is niet per definitie de goedkoopste zorgverzekering.Je krijgt namelijk met een grote groep (collega’s) precies hetzelfdepakket. Hierdoor kan het goedkoop zijn, maar de kans is zeerklein dat het pakket tevens bij je wensen past.Hierdoor verzeker je al snelteveel of te weinig. En zo wordt goedkoop toch ookduurkoop. Vergelijk je collectieve verzekering immermet niet-collectieve verzekeringen. Zo weet je zeker dat je deslimste envoordeligste zorgverzekering hebt.

Hoe vaak betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer per12 maanden. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar ook in meerdere kleine.Het hangt helemaal af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het jaar erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms verlaat

Je betaalt nooit aanstonds in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In een aantal situaties kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er bijvoorbeeld in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeringsmaatschappij te sturen, duurthet ook lang voorafgaand deverzekeraar de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een 12 maanden duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent voorgeschreven het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeringsmaatschappijen kun je ook vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je onder meermedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het facultatief eigen risico

Naast het vereist eigenrisico is er tevens een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je gebodeneigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een facultatief eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het vrijwillig eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink bedrag opsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het beste bij jouw gezin past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

iedereen in ons land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het belangrijk dat je goed luistert naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, in de meeste gevallen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Een aantal grote zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de kosten hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg gelijk door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden zoals doorsneeis terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgspecialisten terecht. Deuitgaven worden alleen niet immer terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotsekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw situatie. Nietiedereen heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je aankomend zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welverstandig een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteplotselingekosten ingedekt. Kijk voorafgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor meerderedingen. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en eventueelte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar de beste zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies deslimste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalvoordeliger dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op premie éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven