basis zorgverzekering vergelijken

Vgz Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u compleet geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezeoptie vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je gauw terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één keer per jaar: per 1 januari. Inenkele situaties mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Onder meer als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkverplicht om ten minste een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de voordeligste enmeest goedkope zorgverzekering vindt. Ga snel je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen functioneelis voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Tevens een combinatiepolis werkt op basis van contracten.zorgverzekeringsmaatschappijen sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening uitbetaald.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit ook een goede keusvoor je zijn. Check dus immer van tevoren de contractering.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenflink bedrag besparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het prettige van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen met elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt berekenenwat het beste bij jouw gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

een ieder in Holland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar jouw behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder andere als je meerderjaarig wordt, als je uit elkaar gaat of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een exceptie. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 keer je zorgverzekering tussendoor met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Eental van grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgaanbieder. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je niet dik: wat voor type polisje ook aangaat, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder onverwachtekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw gezinssituatie. Nietalle mensen hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor bijte sluiten. Zo ben je voor de meesteplotsekosten beschermd. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Operaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk jaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe jaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalinteressanter dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kosten éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven