beste zorgverzekering 2

Vgz Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw geval past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeuze vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je spoorslags terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je helpen bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgkostenhoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% vergoed. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Niet altijd hele rekening uitbetaald

  Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je te allen tijde alles uitbetaaldkrijgt. Niet alleverzekeringsmaatschappijen hebben namelijk niet met alle zorgverzekeraarseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief betaald. In deregel is dit tarief genoeg om de volledigerekening te dekken. Het kan tenslotte voorkomen dat dit niet het situatie is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstin de regel niet je hele behandelinguitbetaald. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt regelmatig eenflink geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het fijne van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbedenken in onze filters.

  iedereen in ons land is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de maandprijs hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

  Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de uitgavenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de uitgavenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

  Maak je geen zorgen: wat voor type polisje tevens afsluit, je kunt altijd bijalle zorgspecialisten terecht. Deuitgaven worden soms niet altijd terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw situatie. Nietiedereen heeft een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je komend zorgjaar onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welslim een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteniet verwachtekosten gedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of detegemoetkomingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico is erook een facultatiefeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor meerderedingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

  • Rit in ambulance
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Opname in het ziekenhuis
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysiotherapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Huisartsbezoeken
  • Kraamzorg
  • Tandartskostenonder de 18 jaar
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van bepaalde chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is doorslaggevend ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • over het algemeeninteressanter dan via je werkgever
  •  gemakkelijk vergelijken op kosten éndekking
  • 2 weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven