Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Volledig Casco

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt alvorens je begint met volledig casco, en voorafgaand je er een gaat vinden.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij volledig casco is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je kind per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwfamilielid ietsdoet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor degebreken aan goederen, maar ook voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade met eigen middelen betalen.Een kleine schade is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • Een AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
 • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een AVP betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • Enkel financiële gebreken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Een ieder doet wel eens iets onberadenof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen hierdoor schadeondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering istochverplicht als je in Holland auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade die je ongewild hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en stantepede vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, woning, familieledenen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlebedreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet ogenblikkelijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u verscheideneverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat verschillendeverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Ook assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per jaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetvoordeligste bij jouw situatiepassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zoefficiënten simpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van invloed is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Efficiënt overstappen WA verzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor volledig casco aan gaan.

Scroll to top