inboedelverzekering abn

Wa En Inboedelverzekering Vergelijken

Met een inboedelverzekering verzekert u uw spullen. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door bijvoorbeeld brand, inbraak en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze overzichtelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start direct met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en bijbehorende eenvoudige voorwaarden en sluit de gekozen verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen ensimpel via onze website.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eenverstandigemogelijkheid. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Ook wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendeveelomvattende inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaardenvan de polis en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type huis en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verschillende typendekking zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ook hangt de premie dusook af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is ook de maandprijs hoger. Om te weten hoeveel u kuntbesparen op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u in enkele stappen eneenvoudig de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, in deregel onderdeel van de woonverzekering, is geenonnodige luxe. Glasgebreken zit per slotvan rekening in een niet groot hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Bekijk onzemogelijkheidhulp Woonverzekering met ofzonder glasbescherming om te zien of hetgoed is om glas mee te verzekeren.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO vergoedt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Enkele andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms tevens onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasdisplay worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten uitbetalen, dus let hierop bij het vinden van een verzekering. dan ook kom je alleen voorbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een onverwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasschade en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezegebreken zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder andere, omdat een ander door jouw toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je perongeval het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade uitbetalen. Dit is ookhet geval als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 1412 maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetvoordeligste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere spullen heeft metonder meer een kostbareverzamelingof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag altijd meerdereoffertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetmaximale bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de beschermingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zittenslotte in een nihil hoekje als je lopende een verbouwingonder andere de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeringsmaatschappijen de dekking bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe huis woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll naar boven