inboedelverzekering afsluiten

Wa Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw goederen. Deze verzekering dekt de gebreken als gevolg van onder andere vuur, inbraak en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze eenvoudige vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en bijbehorende gangbare voorwaarden en sluit de best passende verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u simpel ensimpel via deze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewensteoptie. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je je meubels weer kuntkopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,smartphone en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.dan ook vergoedt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendewijde inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld gevolgen van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typendekking van gebreken:

 1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
 2. Allrisk, betaalt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, steedsgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie tevens onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke gebrekenbetaaldt.

Wat dekt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) betaaltschade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers verplichtdat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand ook weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen uitgekeerdals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: meestal vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringvergoedt gebreken aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je meubels, maarook kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de bescherming van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Gebreken als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll naar boven