rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wat Dekt Een Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischegeschillen. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een probleem. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je jouw van juridische hulp bij eenprobleem. Vrijwelaltijd kun je ook advies inwinnen als er nog geenconflict is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een geschil. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakvaak uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig betaald. In devoorwaarden van de polis vind je tot welk bedrag dezekosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Een aantal consumenten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn tevens organisaties die hun leden hulp bieden bijbepaalde problemen, zoalsVereniging Eigen Huis en een vakbond.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief simpel op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een woning. Ook geschillen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll naar boven