goede rechtsbijstandverzekering

Welke Rechtsbijstandverzekering

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Dehoogte van de maandprijs wordt verder beïnvloed door uwgezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en devraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren.Ook kennen niet alle rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kostenin het geval er op de keper beschouwd een advocaat moet wordeningeschakeld. Een ongelimiteerde bescherming van deze externeonkosten leidt over het algemeen tot eenwat hogere premie.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om perdefinitie de meest goedkope rechtsbijstandverzekering te kiezen.Maar de meest goedkope hoeftnatuurlijk niet deslimste te zijn. De kwaliteitvan de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij eenjuridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van dedekking zijn minstens zo belangrijk.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in meerderemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Wanneer u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ute allen tijde de klantenservice bellen of chatten.

Woonconflicten

Hiermee heeft u recht op juridische bijstand bij allegeschillen die te maken hebben met wonen.

Zoals koop- of huurgeschillen. Maar ook eengeschil met uw aannemer of met de gemeente. Een geschil metde buren over onder meer een schutting.

Mediation bij echtscheiding

U krijgt hulp van een mediator bij het beëindigen van eenhuwelijk of geregistreerd partnerschap. U krijgt mediation als uw huwelijk ofgeregistreerd partnerschap langer dan 3 12maanden heeft geduurd EN deze module opzijn minst 3 kalenderjaar verzekerd is.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekerde juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n conflict zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekerde verder helpen. In sommigesituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden deonkosten daarvan vergoed.

Een rechtsbijstandverzekeringkan belangrijk zijn in juridischegeschillen, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat dekostprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het interessanteerst de gehele polis goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll naar boven