Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou volgens de wet wel aangerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de schade als jij of je kind per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je hond.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwgezinslid ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor deschadeaan spullen, maar ook voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de goederen van personen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een laaghangend touw in jouw woningen zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je onverhooptschade berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de WAverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een polisniet af te sluiten. ernaast ben je als jegéén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind ondermeer). Als jouw zoon jouw iPad stuk maakt, zal de WAverzekering geen beschermingbieden.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorschade die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht op het moment dat jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in twee soorten: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als jealleenwonend bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een dekkingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen meeverzekerd. Dat istevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van defamilie. En ook bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven