Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voorafgaand je begint met zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, en alvorens je er één gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij zakelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je zoon per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Op de keperbeschouwd is het inderdaad voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een AVP ga je aan om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de goederen van personen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een losliggend snoer in jouw huisen zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je kinderen. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van €1.000.000.

Met de AVP bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per abuisgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een polisniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat vergoedt je aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenprima dekking. Wanneer je voor eengebreken aansprakelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets domsof kan een tegenslag veroorzaken. Als derden daardoor schadeondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering istochvereist als je in dit land auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je gratis gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou van toepassing kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis verhoudingsgewijs laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt schade die je per vergissing hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en onverwijld vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-verantwoordelijk zijnvoor je hond, huis, familieen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlebedreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet onverwijld veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

Wanneer u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat verschillendeverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Ook helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetbetere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zoeenvoudig geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van invloed is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor zakelijke aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven