goedkoopste basis zorgverzekering

Zilveren Kruis Achmea

Een ieder in Nederland moet voorgeschreven een zorgverzekering vinden. Eén keer per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in enkele minuten de goedkopere en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan 100 diverse zorgverzekeringen vergelijken. En ook interessant: wij geven overzichtelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd uitsparen

Bij hier vind jeeenvoudig en snel en simpel de beste zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heeleenvoudig: we stellen je meerdere vragen over je geval en wat jijdoorslaggevendvindt. Bijvoorbeeld of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het cruciaal vindt dat je bijbepaalde zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je dan welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze simpel met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de bescherming duiken. Meestal kunnen we jeook nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Devoordeligste en goedkooste zorgverzekering gevonden? Dan kun je dieaanstonds via ons vinden. Binnen 10 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis houdt in dat je naar iedere zorgverlener kuntzonder dat je bij moet betalen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitbetaaldkrijgt. 

Voordeel restitutiepolis

Het grote gewin van een restitutiepolis is dat jeeen volledig vrije zorgkeuze hebt. In tegenstelling tot de combinatie- of naturapolis hoefje nooit een gedeelte van de rekening zelf te betalen (tenzij het onnodighoge kosten zijn).

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je onkosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor deonkosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenextra geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditberekenen in onze filters.

iedereen in ons land is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed nadenkt over je wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, meestal, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitzonderingen. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij enkele zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeraarswel. Normaal gesproken is bij dezepolis de kosten hetvoordeligst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden meestal betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden soms niet altijd vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan jouw gezinssituatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt altijd in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Met ambulancenaar ziekenhuis
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operaties
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Huisartsbezoeken
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van eenvoordeligere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op kosten éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven