beste zorgverzekering kiezen 2

Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt vaak dat ze geen veelomvattende zorgverzekering nodig hebben. jongeren zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel geld besparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het maximale eigen risico. Sommige zorgverzekeraars bieden een speciale studerenden zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze vanzelfsprekend aansluiten op jouw wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel altijd eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waarmee jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeringsmaatschappij besluiten dat je niet de hele rekening betaaldkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraarbetaalt de kosten, áls de onkosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? bijvoorbeeld omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Hoe in de regel betaal je het eigen risico?

Het totale eigen risico betaal je maar 1 keer perjaar. Dit kan in één grotebetaling zijn, maar tevens in meerdere kleine.Het hangt compleet af van wat voor onkosten jemaakt. In beide gevallen start op 1 januari van het twaalf maanden erop de teller weer opnieuw. 

Rekening van zorgverzekeraar soms laat

Je betaalt nooit onverwijld in het ziekenhuis, maar je krijgt de rekening van jezorgverzekeraar. In niet alle gevallen kandit best lang duren. Je zorgverzekeringsmaatschappij isnamelijk afhankelijk van de snelheid van de zorgverlener waar je geweest bent.Als ze er onder andere in het ziekenhuis lang over doenom de rekening naar de verzekeraar te sturen, duurthet ook lang alvorens deverzekeringsmaatschappij de rekening naar jou stuurt. Dit kansoms wel een kalenderjaar duren.

Wat als ik het eigen risico niet kan betalen?

Je bent geboden het eigenrisico te betalen als je onkosten maakt die daaronder vallen. Hier kunje niet onderuit. Als je moeite hebt om dit bedrag te betalen, kun je bij je zorgverzekeringsmaatschappijeen betalingsregeling vragen. Bij enkelezorgverzekeraars kun je tevens vantevoren een betalingsregeling afspreken. Als je bijvoorbeeldmedicijnen gebruikt en je weet al zeker dat je je eigen risico op gaatmaken, kan dit interessant zijn. Het eigen risico afkopenof meeverzekeren kan helaas niet.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het voorgeschreven eigenrisico is er ook een facultatief eigen risico. Als jehiervoor kiest, komt dat bedrag bovenop je verplichteigen risico. Je kunt je eigen risico hiermee vrijwillig verhogentot ten hoogste 875 euro. In ruil hiervoor krijg je korting op jepremie. 

Let op! Als je voor een vrijwillig eigenrisico kiest, betaal je wel meer als je gebruikmaakt van zorg uit de basisverzekering.Denk hier dus goed over na.

Waarvoor geldt het vrijwillig eigen risico?

Het facultatief eigen risico geldt voordezelfde zorgkosten als het voorgeschreven eigenrisico. Dus alleen voor onkosten die onder de basisverzekering vallen.Tevens bij het facultatief eigen risico heb je niets met deaanvullende verzekering te maken.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenenorm bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeraars door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bepalenwat het beste bij je situatie past. Weetje misschien al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

iedereen in Nederland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar jouw wensen alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt per slot van rekening , in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Onder meer als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een afwijking. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgaanbieders, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetlaagst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het nare van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenextra volwaardig aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgverlenersterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden meestal terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in 1ste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt te allen tijde bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden alleen niet immer vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan jouw situatie. Nieteenieder heeft een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat erook een vrijwilligeigen risico. Het vereist eigen risicowordt immer in september opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg nodighebt kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debeste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelke 12 maanden eens onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder kalenderjaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • vaakgoedkoper dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op prijs éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven