goedkoopste zorgverzekering 1

Zorgverzekering Kiezen

Een ieder in dit land moet vereist een zorgverzekering vinden. Eén maal per twaalf maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een paar minuten de goedkopere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan 100 verscheidene zorgverzekeringen vergelijken. En ook belangrijk: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeringsmaatschappijen gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Tevens hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeraar heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdevoordeligste zorgverzekering. Je betaalteen hogere premie dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je onverwijld terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Wil je liever per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een helebetaling krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderplotselinge kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend ooklinearecta in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige kostenuitgekeerd van je zorgverzekeraar. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt jaarlijks eenflink bedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte maken. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het ideale bij jouw gezin past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

iedereen in dit land is voorgeschreven een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar je behoeften voordat je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder andere als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering tussentijds met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Meestal is bij dezepolis de maandprijs hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het mooie is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeringsmaatschappij vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenextra uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welte allen tijde even de voorwaarden van depolis en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst metde zorgbedrijf, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je wel eens in 1ste instantie de uitgavenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen voordelige zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de 3typen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje tevens aangaat, je kunt altijd bijalle zorgverleners terecht. Dekosten worden alleen niet te allentijde terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietalle zieken hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk van tevorengoed voor jezelf na of detegemoetkomingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is ertevens een facultatiefeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig betaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder meer thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter pakket. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk kalenderjaar dezelfde zorgbehoefte hebt is hetinteressant je zorgverzekeringelke 12 maanden nogmaals onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelgoedkoper dan via je werkgever
 •  simpel vergelijken op prijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll naar boven