Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Zzp Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij zzp aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.ernaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De WAverzekering sluit je af om je te verzekeren voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van anderen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend snoer in jouw huisen zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per abuisgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenmogelijkheid voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de WA verzekering

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jepolis (je partner of kind ondermeer). Als je dochter jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder meer alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorschade die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n gebreken kanflink in de papieren lopen, dus is het goed eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetrisico dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor zzp aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven